Baumot
 
Germany English France Italy Spain Czech Netherlands
Home Particulate Engines & Spare Parts About Us Links Contact Employment  
Domů > Právní organizace:
 


Stupně znečištění ovzduší
Právní základy
Noviny ze Švýcarska


 

Právní organizace:

Pracoviště

Pracovní lékařství už dávno dbá na otázky znečištěni částicemi (akumulace prachu v hornictví silikózu, azbest). Pro této potřeby Konvence v Johannesburgu od roku 1959 uvedla terminus "dýchatelný objem", ale již v roce 1936 se už lékařství zajímalo částicemi (Časopis "Dust", číslo 1), avšak dost určité měření těchto částic potřebovalo ještě hodně času. Bohužel, dlouhou dobou nikdo nebral ohled na dieselové částice, dokonce i v roce 1990 Švýcarská organizace SUVA vůbec neuvedla dieselovou sazi ve svém hodnocení drobných částic. Až přišel impuls od dopravy (první Hraniční hodnoty pro saze z r. 1961, první Hraniční Hodnoty částic pro vozidla v USA z r.1982, pro náklaďáky -1988), došlo k omezení tak zvaných Diesel motor emissions v hodnotě TGC 0.2 mg/m 3 (podzemní 0.6 mg/m 3 ) v dodatku zákona TRGS Essen 900. Emise dieselových motorů byly přesně určené ve věci hmot jako EC + OC, anebo uhlíku a organického uhlíku. Hodnota TGC byla dodatečně tříděna jako kancerogenní látka, což znamená, že úrovně koncentrace nemusejí být jen zkrácené, ale i shodovat se s odpovědnými technickými podmínkami. Definice látky je důležitá, zatímco takové přesné regulace a odpovědných velikostí ve věci vozidel ještě neexistovalo (VDI 2564 resp. ZH 1/120.44 [Normy Profesionálních Asociací]).

Proto, aby dosáhnout takových velikostí, zákon TRGS 554 (od 30.4.1993) vyhlašuje, že takové motory, kterých se používá v úplně anebo částečně zavřených pracovištích, stejně jako i při podzemní stavební práci, potřebují rekonstrukce pomocí dieselových filtrů, které musejí mít přesnost separace ne nižší od 70%, a to vzhledem k měření FEA a vystavenému zatěžovacímu cyklu.

Takové případy, kdy se regulace stanoví jako nevyhnutelná pro některou určitou technologii, byly moc řídké.

Zákon TRGS byl mnohokrát změněny, a nová změna je pravě v práci, zatímco byla hraniční hodnota snížena do 0.1 mg/m3 a zúžena do jen EC. Kromě toho, v nynější verzi tohoto zákonu je přesnost separace zvýšena do 95%, ve shodě se specifikací VERT.

Švýcarská asociace SUVA v roce 1994 přijala TRGS, kde se dieselová saze kategorizovala jako kancerogenní, a byla ustanovená hraniční hodnota ve velikosti 0.2 mg/m3, beze nevyhnutelné rekonstrukce strojů pomocí dieselových partikulárních filtrů. Pák hraniční hodnota spadla ke 0.1 mg/m 3.

V roce 1994, v Rakousku, ve shodě s § 98 Ordinance pro Bezpečí Stavebních Dělníků, také byly vydané podobné právní předpisy, avšak byly katalyzátory dovolené k použití spolu se sazovými filtry, což bylo důsledkem divoké bitvy AUVA (Austrian Social Insurance for Occupational Risks).

Provedení předpisu TRGS 554 v Německu se konalo spolu s konstruováním vysokorychlostních železnic, přičemž se došlo k rozvíjení dieselových partikulárních filtrů. Zpočátku existovala neohebná potřeba pro filtry pro vysokozdvižné vozíky. Příslušná činnost v Německu, Švýcarsku a Rakousku přivedla k tomu, že i ve mnoha jiných státech hraniční hodnoty dieselové saze pro pracoviště byly uvedené anebo i stručněné, zatímco v právní sféře se pátralo po závazné regulaci ve věci dieselových partikulárních filtrů. Nicméně, v Kanadě (Project DEEP - Diesel Emission Evaluation Program), v Jižní Africe a Australii taková činnost ještě nepřivedla k závazné právní regulaci.

Švýcarská asociace SUVA ve věci VERT-Projektu dne 1.3.2000 rozhodla uvést nevyhnutelnou instalaci dieselových partikulárních filtrů pro všechna vozidla a stroje, které mají dieselové motory. Kvalita takových filtrů, stanovená asociací SUVA, se vyznačuje seznamem dieselových partikulárních filtrů, které mají certifikaci VERT, vyrobenou asociací SUVA spolu se Švýcarskou asociací BUWAL. Tento seznam je dost dynamický. Zároveň, ve věci inspekcí existuje tzv. neprůhledné testování, které spočívá na libovolném stupni zrychlení.

Americká agencie MSHA (= Mine Safety and Health Agency) stala další velkou organizací, která uvedla závazné regulaci užití dieselových partikulárních filtrů, a to v květnu 2001 a červenci 2002. Tyto předpisy jsou různé pro úhelný průmysl a kovový průmysl, ale existují i obecné úrovně emisí (2.5 g/h), když převážně jsou uvedené různé hraniční hodnoty (www.msha.geov ). Seznam agencie MSHA zahrnuje kolem 20 technologických systémů kontrolování, když všechny systémy, ve kterých existuje zvyšená emise NO2, jsou otevřeně kritizované.

Agencie MSHA zahrnuje všechny systémy, které mají certifikaci VERT, do svého seznamu.

Očekává se, že odpovědné regulace i v jiných státech budou přijaté a budou mít účinek, a to v slušný čas, protože pracovní lékařství vyznačuje své hraniční hodnoty jako mezinárodní standard, a odpovědně přizpůsobuje své předpisy.

Musíme také pamatovat o tom, že diskuse o situaci ve věci pracovního zdraví se ve mnohem zaleží na právních předpisech vůbec. Například, Švýcarský federální zákon o prevenci havárií od 20. března 1981 roku vyhlašuje: "Článek 82.1: Zaměstnavatel je povinen korespondovat všem sankcím vůči pracovním haváriím a nemocem, které jsou nutné podle praxe, činit ve shodě s technologickými podmínky a ustanovenými hraničními hodnotami." Podle této formulace, představitelé zaměstnavatelů mohou vždycky vymáhat instalace filtrů jako takové sankce. Podobná situace už byla v rámcích projektu DEEP.

Zákony o rekonstrukci pomocí dieselových partikulárních filtrů různých strojů, mimo dopravních prostředků

Švédsko: Zóny ochrany životního prostředí

1. května 1996 úřady Stockholmu, Goteborgu a Malmo spolu ustanovily pravidla zmenšení emisí do životního prostředí. Zpočátku byly jejich předpisy věnované vozidlům. Ale v stejně době bylo vyhlášeno, že od 1. ledna 1999 roku budou odpovědné předpisy pro stroje s dieselovými motory mimo vozidel vydané, a to s účelem další implementace. Vozidla, užívané v této oblasti, měli buď korespondovat nejnovější třídě EURO Emisí, buď být rekonstruované pomocí katalyzátorů, zejména katalyzátorů a filtrů.

Zpočátku byly uvedené dva úrovně redukce, a to 20% a 80%, když úroveň redukce uhlovodíků sáhal 60%. Pák byly této požadavky změněny ve standard 80% redukce částic, když vozidlům, které byly dříve rekonstruované pro variantu 20%, od roku 1999 už nebyl dovolen přístup v zóny ochrany životního prostředí.

Dokumentace tohoto programu vzkazuje, že města nejsou vázaná na předpisy EU, ale jejich úřady mohou vydávat vlastní předpisy pro své zóny.

Všechny systémy potřebují schválení po vyměření ústřední doby provozu, přičemž testování musí být individuální.

Zatím, v rámcích tohoto projektu bylo kolem 8000 dieselových partikulárních filtrů rekonstruováno, což znamená skvělé praktické důsledky projektu.

Projekt se stále rozšiřuje: hodně Švýcarských měst rozhodly uvést podobné prostředky, a je možné, že realizuje nový koncept.

Kromě toho, se ve Švýcarsku prováděla regulace předpisů pro stavební stroje pomocí změny do právního Aktu Clean Air Act z března 1998 roku, verbalizované z jakýchkoli důvodů nebo formalit pomocí termínu "construction site":

"Emise ze stavenišť jsou zejména omezené díky limitacím pro stroje a vozidla, kterých se při tom užívá, a také pro operační podmínky, ve kterých se koná této staveniště, když je to možné z technických, operačních a ekonomických důvodů, a to v závislosti od typu, obsahu a stavu staveniště. Předpisy Federálního Úřadu." (Sekce 88, Dodatek 2 LRV)

Tak zvané Předpisy Staveniště jsou činné od 1 září 2002 roku. Ve shodě s těmito předpisy se rozlišuje 2 kategorie stavenišť, A a B, kdežto všechna staveniště, buď velká a trvalá, buď rozmístěná v aglomeracích, se zahrnují do kategorie B. Stroje z takových stavenišť, od 18 kW, potřebují rekonstrukce pomocí dieselových partikulárních filtrů, ve shodě s takovými časovými úseky a takovou hierarchií:

•  Stroje > 37 kW od 1.1.2003

•  Stroje z kategorie 18 - 37 kW od 1.9.2005

Jiné předpisy se tykají periodických testování, servisu emisí, jejich identifikace, paliv a mnoha jiných aspektů.

Kvalita filtrů je vázáná na testování čistících charakteristik VERT, ve shodě s kterým je vytvořený seznam filtrů. Ohled důsledků projektu VERT v předpisech Construction Guideline Air, stejně jako i důsledků SUVA v Partikulární obligace o dva roky dřív, vzkazuje, že byly zpočátku ustanovené přesné velikosti rozměru částic a určité látky, a také technické podmínky, nutné pro separaci, tak že jen spolehlivé stroje s kvalitními filtry byly dovolené k použití. Proto existovala možnost odejít od jiných programů, činných v té době anebo dříve, a provádět testování fyzického a chemického čištění pro snížení riziku pro zdraví. Kromě toho, uvedení kriteria kvantity a kriteria EC místo kriteria kvality filtrů PM s efektem oxidace katalyzátorů bylo diskvalifikováno.

Na staveniště ve Švýcarsku, kromě stavebních strojů, existuje ještě jedna skupina velkých vozidel, a to zemědělské traktory. Už bylo uděláno hodně pokusů o uvedení právních předpisů o nutnosti instalace dieselových partikulárních filtrů pro této stroje. Ale přece ještě není takového konceptu, který by stal prototypem těchto předpisů. Táto věc také potřebuje stimulace.

Kalifornia

Raněji většina inovačních návrhů ve věci zkrácení emisí přicházela z Kalifornie, a pák se šířila světem.

V roce 1998, po desetiletém poskytování vědeckými úřady a soudy, byla hmota Diesel-PM klasifikována v Kalifornii jako "znečišťující vzduch látka", a potom byly schválené právní předpisy ve věci zkrácení emisí všech dieselových motorů. V říjnu roku 2000 se také objevil tak zvaný "plán redukce rizik" CARB s záměrem zkrácení všech dieselových PM emisí do 75% do roku 2010, a 85% do roku 2020, spolu se zkrácením rizik rakovin.

Dieselové partikulární filtry, které lze namontovat dodatečně, vypadají jako "nejvíc dosažitelné řešení", přičemž jiná řešení nejsou vyřazená. Existují tří úrovně certifikace: 30%, 60% a > 85% separace. Předpisy se týkají kolem 1.2 milionu dieselových motorů, a z tohoto hlediska jsou motory vozidel a jiné motory, včetně stavebních strojů, docela rovné sobě.

Zpočátku existoval jediný způsob testování, tak zvaná "Procedura verifikace", které se užívalo až do konce roku 2003.

Mezitím, organizace CARB uvedla "předpisy" pro 2 kategorie, a to tranzitní autobusy a vozy na odpadky, a v nejbližší době uvede další, třetí předpis pro ochlazovací přístroje přívěsů. Vykonání těchto předpisů je vždycky závisle na tom, je-li odpovědné technologie přístupná a ověřená. Když není, tak odpovědné datumy vykonání jsou odložené na pozdější dobu.

Pokud se týče jiných kategorií, a to strojů, které nejsou dopravními prostředky, je organizace CARB docela nejistá, a bude uvádět předpisy v této oblasti trochu později. Nemůžeme prorokovat, kdy se to stane, protože celá ta situace záleží na tom, jak úspěšné byly předchozí kroky.

Další informaci získáte na www.arb.ca.gov

Další

Dodnes nebylo uchváleno dalších zákonů a předpisů pro této anebo jiné státy. Nicméně, úřady jiných států již začaly promýšlet o tom. V roce 2003 byl ve Velké Británii založený pracovní tým, který začal provádět výzkum situace strojů, které nejsou dopravními prostředky. V Novém Yorku, například, každý stavební stroj, který je ve městě, musí být rekonstruovaný pomocí dieselového partikulárního filtru. Úřad Bostonu ve věci projektu NESCAUM (SAE 1999-01-01010) zabývá se odpovědnými předpisy, které mohou stát pravomocnými na teritorii celé Nové Anglie.

Zákony pro vozidla

Oblasti zákonů pro dopravní prostředky tady jen dotýkáme, protože věnujeme tento rozbor zejména oblasti strojů, které nejsou dopravními prostředky. Nicméně, očekáváme, že právní akce ve věci vozidel budou mít nějaký vliv na oblast strojů, které nejsou dopravními prostředky, v odpovědných státech.

USA

Z celého světa jen ve Spojených státech amerických existuje právní regulace v jednotlivých státech v oblasti zkrácení emisí existujících, t.j. certifikovaných vozidel. V USA se to jménuje "O.S.EPA Urban Bus Retrofit/Rebuild Programme". Tento program koresponduje požadavkům sekce 219 (D) právního aktu Supplement to the Clean Air Act z roku 1990, a odkazuje jenom na městské autobusy ve městech, kde je více než 150'000 občanů. Program požaduje úřad o sankci pro instalace nebo rekonstrukce motorů, vyrobených před rokem 1993, přičemž existují dvě možnosti:

•  Zkrácení emisí 0.1 g/bhp-gr

•  Když táto možnost je technicky nepřístupná, zkrácení emisí částek 25%

Každý systém musí mít certifikaci EPA. Seznam systémů, které mají certifikaci EPA, zahrnuje zejména katalyzátory oxidace, ale také filtry, jiné vačkové hřídele atd. Je třeba vyloučit homogennost jako ne velmi přesnou definici částic.

Japonsko

Čtyři nezávislé na centrálním úřadu Japonska regionální parlamenty (Tokio, Cheba, Tanagava, Saitama) uchválily vlastní zákon pro zkrácení dieselových emisí, a to v říjnu roku 2003. Náklaďáky a autobusy, které projíždějí skrz této  regiony, musejí mít dieselový partikulární filtr anebo katalyzátor oxidace, v závislosti na modelu vozidla. Filosofie redukce je dost zajímavá: všechna vozidla potřebují mít stejný úroveň emise, to znamená, že starší vozidla potřebují efektivnějších prostředků zkrácení emisí, než novější.

•  Úroveň 1, od října 2003
Cíl: zkrácení emisí částic do < 0.25 g/kWh,
což obsahuje zkrácení emisí do 60% pro starší vozidla (vyrobené po roce 1988),
zkrácení emisí do 30% pro novější vozidla (vyrobené po roce 1994), a modely, vyrobené od roku 1998, potřebují příslušné certifikace.

•  Úroveň 2:, od října 2004
Cíl: jediný úroveň 0.17 g/kWh,
který znamená redukci 70% a 40% v modelech, vyrobených po roku 1998.

Docela tyto požadavky jsou dost umírněné. Nicméně, vykonání rekonstrukce, včetně starých vozidel, pomocí dieselových partikulárních filtrů, přinese dost starostí. Ačkoli se tento požadavek týká kolem 57'000 vozidel, není možné vyměnit je na nové modely, V nejnovějších modelech (vyrobených od roku 1999) takové vymezení je úspěšným.

Celý program rekonstrukce se realizuje ve čtyři městech, pro kolem 450'000 vozidel – ve shodě s jinou informací, více než 600'000 vozidel.

Finsko

Ve městě Kopenhagen od 1.7.2004 roku musejí všechna vozidla, užívaná na teritorii města, mít partikulární filtry. Dnes už je poptávka na vozidla a dodavatelé s filtry.

Kromě toho, bylo v Kopenhagenu rozhodnuto uvést tak zvané zóny ochrany životního prostředí, ve kterých každé vozidlo musí mít filtr. Prvních 1500 vozidel bylo rekonstruováno prostředky finanční pomoci pro instalaci, a to kolem 2000 €. Toto pravidlo je činné pro vozidla, těžší od 3,5 tón.

Očekává se, že i jiná města, jako Aalborg, Aarhus a Udense, také budou mít ustanovené zóny ochrany životního prostředí  v roce 2006.

Docela kolem 15'000 vozidel budou rekonstruované.

Další informaci získáte na: Cleanair@kankyo.metro.tokyo.jp

Chile

Ve městě Santiago 4000 autobusů budou rekonstruované pomocí dieselových partikulárních filtrů. Cíl takové rekonstrukce je snížit partikulární emise k 70%. Táto akce začíná v roce 2005, a končí se v roce 2008. Certifikace VERT bude přítomna ve seznamu požadavků k dieselovým partikulárním filtrům.

Korea

První pokus o 5 lét jako dobu pro rekonstruování všech autobusů a městské dopravy se skončil finančním fiasko. Avšak, informace z KIMM (Korean Institute of Machinery and Materials) tvrdí, že 1400 garbage trucks a 3000 autobusů potřebují rekonstruování filtry.

In the mean time, rychlý rozvoj filtrů různými institucemi a kompanií už je jasně vidět v Koreji.

Další informaci získáte na: www.clean-air-asia.com/

   

 

© 2006 Baumot. Všechna práva vyhrazena.